Doprava Zadarmo
OVER €219.83
 

Podmienky použitia

Podmienky používania


1. PODMIENKY vládnuť -
Tieto podmienky tvoria konečnú a úplnú dohodu strán a žiadne alebo podmienok akýmkoľvek spôsobom úprave alebo zmene ustanovenia uvedené v tomto dokumente sa záväzná našej spoločnosti, ak písomne ​​a podpísané a schválené výkonným úradníkom alebo oprávnenou osobou v našej spoločnosti. Nedochádza k žiadnej modifikácii ktorejkoľvek z týchto podmienok sa mení naša spoločnosť je preprava tovaru po obdržaní objednávky kupujúceho, lodné žiadosť alebo v podobných tvaroch s tlačenými podmienky, doplňujúce alebo v rozpore s podmienkami v tomto dokumente. Ak niektorý termín, článok alebo ustanovenie je vyhlásený za neplatné súdom kompetentnú jurisdikcie, také vyhlásenie alebo v hospodárstve nesmie ovplyvniť platnosť akéhokoľvek iného termínu, článok alebo ustanovení obsiahnutých v tomto dokumente.


2. Príjem objednávok -
Všetky objednávky sú predmetom písomnej cenovej kontroly zo strany oprávnené Naša spoločnosť personálu nie je určený písomne ​​byť pevná po určitú dobu. Preprava tovaru bez písomného overovania ceny nepredstavuje súhlas z ceny uvedenej v objednávke.


3. Striedanie -
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia, nahradiť alternatívny produkt, ako druhu, kvality a funkčnosti. Pokiaľ kupujúci nebude akceptovať náhradu, musí Kupujúci výslovne prehlasuje, že žiadna náhrada je povolená, ak kupujúci požiada o cenovú ponuku, ak táto žiadosť o cenovú ponuku je vyrobený, alebo ak nie je žiadosť o cenovú ponuku bolo, pri objednávke s naša spoločnosť.


4. CENA -
Ceny uvádzané vrátane prípadných poplatkov za dopravu, sú platné po dobu 10 dní, ak označený ako podnik po určitú dobu na základe písomnej citáciu alebo písomné predaja prijatí vydaným alebo overená úradníkom alebo iným oprávneným personálom našej spoločnosti. Cena určená ako firma na dobu určitú môže zrušiť našej spoločnosti, ak odvolaniu v písomnej forme a zaslaná kupujúcemu pred časom písomný súhlas cene je obdrží našej spoločnosti. Všetky ceny a dodávky sú F.O.B. miesto odoslania. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade predajnej ceny, ktoré sú nižšie ako kótované ceny sú stanovené vládnymi nariadeniami.


5. DOPRAVA -
nie je stanovené inak, musia Naša spoločnosť použiť svoj úsudok pri určovaní dopravcu a smerovanie. V každom prípade sa Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek oneskorenie alebo nadmerných prepravných nákladov vyplývajúcich z jeho výberu.

6. BALENIE -
nie je stanovené inak, bude naša spoločnosť v súlade len s minimálnymi normami pre balenie spôsobu dopravy vybraná. Náklady na všetky špeciálne balenie, nakládku alebo pripravujú žiadosť kupujúceho budú hradené kupujúcim. Všetky náklady na balenie a prepravu pre kupujúceho špeciálneho zariadenia musí byť hradená kupujúcim.


7. PLATOBNÉ PODMIENKY -
Zľava sa vzťahuje iba na fakturovanú hodnotu materiálu (nie daní a poplatkov nákladné). Naša spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať platbu vopred alebo istotu dostatočnú pre tovar, ak finančná situácia kupujúceho, takže zaručuje, ako sú vymedzené našej spoločnosti.


8. HLAVA a riziko straty -
Doručenie dopravcom bude predstavovať dodania kupujúcemu, a následne riziko straty alebo poškodenia prechádza na kupujúceho. Akýkoľvek nárok Kupujúceho vo vzťahu k poškodeniu počas prepravy alebo dodávky by mali byť smerované priamo na dopravcu. Akékoľvek nároky kupujúceho voči našej spoločnosti pre nedostatok alebo škody vzniknuté pred týmto dodaním dopravca musí byť vykonané do siedmich (7) dní po obdržaní tovaru a za sprievodu pôvodné prepravné vyúčtovanie podpísané dopravcom za zmienku, že dopravca prijal tovar od našej firmy v stave, vyhlásil. Bez ohľadu na prechode nebezpečenstva straty kupujúcemu, titul a právo na vlastníctvo k predanej tovaru podľa tohto zákona zostávajú v našej spoločnosti, kým sa všetky platby podľa tejto Zmluvy, vrátane platieb odradiť o tom svedčí poznámky alebo inak, úroky, poplatky, nosenie a poplatkov za právne zastúpenie, musí boli vykonané v hotovosti, a kupujúci sa zaväzuje vykonať všetky úkony potrebné na zdokonalenie a udržanie také právo a titul v našej spoločnosti.


9. VYŠŠIA MOC -
Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za nesplnenie povinnosti vyplývajúce priamo alebo nepriamo z alebo k nej prispela vyššou mocou; úkony kupujúceho, civilné alebo vojenské orgán vrátane miezd a cien kontrol; požiarov; vojny; nepokojov; meškanie v doprave, chýbajúce alebo nemožnosti získania surovín (vrátane energie), komponenty, práca, palivo alebo materiál, alebo iné okolnosti, ako naša spoločnosť nemôže ovplyvniť, či podobné alebo odlišné od vyššie uvedeného. Ak určité množstvo sú ovplyvnené aj ďalšie veličiny tak nie je, musí byť príslušné množstvo byť odstránené bez zodpovednosti, ale dohoda zostáva nedotknutá. Naša spoločnosť môže byť kedykoľvek počas doby nedostatku v dôsledku niektorého z uvedených príčin, prideliť svoju dodávku týchto surovín medzi svojimi rôznymi používateľmi v ich žiadnym spôsobom, ktorý spoločnosť považuje za YILIDA spravodlivé a primerané. V žiadnom prípade naša spoločnosť zodpovednosť za následné alebo osobitné škody za každý omeškania akéhokoľvek dôvodu.


10. ZODPOVEDNOSŤ -
Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť, povinný, alebo zodpovednosť za akékoľvek zranenie alebo škodu vyplývajúcu z použitia alebo použitia svojich výrobkov, a to buď samostatne alebo v kombinácii s inými Produkty, ktoré vyplývajú z prijatia tejto objednávky. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby v hmotnosti alebo množstva dodanej, ak nárok uplatňuje kupujúci do siedmich (7) dní po obdržaní zásielky a za sprievodu pôvodné prepravné vyúčtovanie podpísané dopravcom za zmienku, že dopravca prijal tovar od našej firmy v stave vyhlásil. Ak takéto včasné tvrdenie kupujúcim a reklamácia deemded platí naša spoločnosť môže naša spoločnosť plní svoje povinnosti buď prepravy množstvo nutné napraviť nedostatok, alebo v našej spoločnosti je možnosť, úverovania kupujúcemu faktúru cena deficitu.


11. ZÁRUKA -
Všetok tovar predávaný našou spoločnosťou sú zaručené po kupujúcim bez vád v materiáli a dielenskom spracovaní a vyrobené v súlade s priemyselnými štandardmi. Vyššie uvedená záruka je nonassign schopný a miesto a vylučuje všetky ostatné záruky, výslovne uvedené v tomto dokumente, či výslovné alebo predpokladané zo zákona alebo inak, vrátane, ale nie iba, akýchkoľvek implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti. Žiaden agent, zamestnanec alebo zástupca našej spoločnosti nie je oprávnený viazať našej spoločnosti žiadne vyhlásenie, čestným vyhlásením, alebo záruky týkajúce sa tovaru a akúkoľvek takú reprezentáciu, čestným vyhlásením, alebo záruky nesmie byť za to, že sa stal súčasťou základe táto dohoda a musia byť nevymáhateľné. Akékoľvek reklamovaná vada materiálu alebo spracovania musí byť považované za vzaté späť, ak kupujúci predloží našej spoločnosti písomne ​​do siedmich (7) dní od dátumu, kedy tovar dostane kupujúci.
Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za vyššie uvedené záruky ak akákoľvek strata alebo škoda bola spôsobená nesprávnym použitím alebo použitím tovaru. Naša spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s návrhom tovaru a neposkytuje žiadne záruky s ohľadom na takéto konštrukcie. Táto záruka je platná miesto a vylučuje všetky ostatné záruky, či výslovne uvedené, predpokladané alebo zákonné, vrátane predpokladaných záruk vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti alebo vhodnosti.


12. OCHRANA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI -
Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné straty, škody alebo náklady vyplývajúce priamo alebo nepriamo z predaja, nakladanie alebo využitie tovar, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu s tým súvisiace. Naša spoločnosť zodpovednosť, v každom prípade, a to aj pre tvrdenia o porušení záruky alebo nedbanlivosti je výhradne obmedzená, v našej spoločnosti je možnosť na výmenu tovaru, ktoré nie sú v súlade s touto dohodou, splácania alebo pripísania kupujúceho, o sumu rovnajúcu sa kúpna cena takéhoto tovaru alebo opravy alebo sprostredkovanie opravy tovaru. Ak Naša spoločnosť požaduje vrátenie tovaru, bude tovar redelivered našej spoločnosti v súlade s našimi pokynmi spoločnosti. Nápravné opatrenia obsiahnuté v tomto odseku byť jediným využiť Kupujúceho voči našej spoločnosti za porušenie niektorého z našich záväzkov Spoločnosti, nech záruky alebo inak. Kým Naša spoločnosť robí dobre mienenú snahu k náprave porušenia, budú prostriedky uvedené v tomto dokumente považuje spokojní.


13. VÝBER -
Kupujúci prehlasuje, že výrobky predávané nižšie sú vhodné pre ich skutočné alebo plánované využívanie a že kupujúci nebol umiestnený závislosti na našej spoločnosti zručnosti alebo úsudok pri výbere vhodných výrobkov alebo materiálov alebo pri príprave vhodných výrobkov a materiálov. Kupujúci prehlasuje, že používanie a inštalácia tovar musí byť vykonané v súlade so všetkými príslušnými vládnymi predpismi. Kupujúci bude obhajovať, odškodniť a kryť našu spoločnosť, jeho nástupcovi, prideľuje a dcérskych spoločností a pred všetkými nákladmi (vrátane poplatkov za právne zastúpenie), škody a záväzky vyplývajúce zo skutočných alebo údajných nárokov uplatnených alebo sankcií navrhnutých alebo posúdením Naša spoločnosť pre údajné porušenie akéhokoľvek federálne, bridlice alebo miestny zákon, pravidlo, predpis alebo norma, z dôvodu alebo v súvislosti s akýmkoľvek použitím dodaného tovaru nižšie.


14. GENERAL -
Naša spoločnosť výslovne prehlasuje, že všetok tovar, ktorý sa má dodať podľa tejto dohody budú vyrobené v súlade s požiadavkami Fair Labor Štandardné zákona z roku 1939, v znení neskorších predpisov.